Hoe, wat, waarom?

RUD's in Overijssel

Alle partners in de Overijsselse regio’s Twente en IJsselland willen met de RUD's een aantoonbare verbetering bereiken in de uitvoeringskwaliteit van de Wabo-VTH taken. Hierbij gaat het om de kernelementen uit de Wabo: één loket bij het lokale bestuur en integraliteit, gecombineerd met de doelstellingen van de RUD: verbetering inhoudelijke kwaliteit en efficiëntie door vergroten kritieke massa.

In Overijssel werken de RUD’s Twente en IJsselland volgens een netwerkmodel. De gemeenten en de provincie zijn een bestuursovereenkomst aangegaan waarin afspraken zijn opgenomen over uitwisseling van werkvoorraad (taken, producten) en middelen (menskracht en geld)  waarbij de informatie-, coördinatie- en sturingseenheid (ICS) zorgt voor de werking van het netwerk.

Deze filosofie komt kernachtig tot uitdrukking in de kreet: "Lokale binding, regionale bundeling".

Netwerkorganisatie

De netwerk RUD's in Overijssel zijn georganiseerd op het niveau van de Veiligheidsregio’s Twente en IJsselland. In een bestuursovereenkomst hebben gemeenten en provincie in Overijssel afspraken gemaakt over de samenwerking binnen de netwerk RUD's.

ICS en kennispunten

De informatie-, coördinatie- en sturingseenheden (ICS) vormen de stafbureaus, het uitvoerende werk op het gebied van vergunningverlening en handhaving wordt verricht vanuit regionale en provinciebrede kennispunten.

Contact ICS Twente en ICS IJsselland
Overzicht kennispunten