BLOG IJsselland

 • Omgevingswet en ICT

  Omgevingswet en ICT

  De dynamiek in ons werkveld is ongekend. De wetgeving wijzigt ingrijpend, denk hierbij aan de Omgevingswet per 2018 en de Wet VTH die medio dit jaar van kracht wordt. Deze wijzigingen hebben alles te maken met de opgave die we hebben om Nederland ook op lange termijn duurzaam en gezond te houden. Enerzijds door de 'waarden' die we hebben te beschermen, zoals natuur, ruimte en schone lucht. Anderzijds om mogelijkheden te bieden aan nieuwe bedrijvigheid en woningbouw om onze welvaart te kunnen behouden.

  Alle goede intenties ten spijt lijkt deze ontwikkeling wel (blijvend) te resulteren in een complex stelsel met veel regels, uitzonderingen en procedures. Ook de, op zich zelf goede, ontwikkeling van meer locale autonomie maakt de besluitvorming er niet gemakkelijker op. De motiveringsplicht krijgt hiermee zeker een extra lading als het lokaal bestuur hier echt werk van gaat maken, je moet immers alle belangen zorgvuldig afwegen bij de keuzes die je maakt!

  Een onderdeel van het succes van de Omgevingswet moet een goed functionerende Omgevingsdienst zijn, dat is overduidelijk. Samen met haar 'eigenaren' die vaak het primaire aanspreekpunt zijn voor burger en bedrijf moet ze zorgen voor een goede en efficiente vergunningverlening en toezicht. En daarvoor is een goede ICT onontbeerlijk. En daartoe is afgelopen donderdag het definitieve besluit genomen door ons bestuur. Fase 1 van het ICT-project, de aanbesteding en straks implementatie van een VTH-systeem voor het basistaken+-pakket is vandaag gestart. De Europese aanbesteding is namelijk gepubliceerd. Een belangrijke mijlpaal voor de partners en de RUD IJsselland.

  Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die hieraan bijgedragen heeft de afgelopen 3 jaar. Het was een lang traject, maar het resultaat dat er nu ligt is mooi. Nu de laatste stap nog, een goed werkend operationeel systeem, naar verwachting begin 2017 operationeel. Daarmee kunnen wij onze bijdrage leveren aan een welvarende regio IJsselland! 

 • Collegiale toets

  Collegiale toets

  Als we het over kwaliteit hebben hebben we het over een van de kernwaarden van onze organisatie. De Omgevingsdiensten zijn immers in het leven geroepen om de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken te verbeteren. Daar wordt invulling aan gegeven door onder meer de verordening Kwaliteitscriteria die toeziet op de robuustheid van de organisatie en de kennis en kunde van de medewerkers. Maar ook door het uniformeren van processen, het inrichten van kennispunten en het verbeteren van de ICT.

  Eigenlijk zijn dit allemaal randvoorwaardelijke aspecten die de omstandigheden moeten creeeren om die kwaliteit daadwerkelijk omhoog te krijgen. Een goed Engels spreekwoord luidt: "the proof of the pudding is in the eating." En dat gaan we doen met de collegiale toets. Zes Omgevingsdiensten, waaronder de RUD IJsselland, starten dit jaar een bescheiden pilot om hieraan daadwerkelijk invulling te geven. De Collegiale Toets is een instrument waarbij collega’s elkaar toetsen, kennis uitwisselen en leren van elkaar. Het gaat erom op een positieve en stimulerende wijze de kwaliteit van de uitvoering van de organisaties een impuls te geven. En de Collegiale Toets kan  een aanvulling zijn op het interne kwaliteitssysteem. Het is geen bezoek van een inspectie, of een certificerende instelling.          

  We beginnen dus met  zes Omgevingsdiensten waarbij twee teams, bestaande uit drie Omgevingsdiensten,  worden gevormd. Twee Omgevingsdiensten gaan in gesprek met de andere Omgevingsdienst. Bij de Collegiale Toets  werken we met twee thema’s, een vast thema en een keuze thema. In samenspraak met de betrokkenen is het vaste thema het borgen van kritische massa binnen de organisatie. Het tweede thema is een vrij thema. Dit kan een verdieping zijn van het eerste thema, of andere onderwerpen waar een omgevingsdienst behoefte aan heeft of graag wil delen. De dag zal worden afgerond met een terugkoppeling van de bevindingen en de ervaringen. Ook zal er een rapportage  worden opgesteld en aan de dienst worden gestuurd.

  Uiteindelijk zal iedere Omgevingsdienst een keer bezocht en geïnterviewd worden. De eerste bezoeken zijn voor de zomer van 2016.  We beginnen met twee sessies, in de zomer evalueren we en na de zomer volgen nog vier sessies. De reeks  wordt eind 2016 afgerond met een plan voor het landelijk uitrollen van dit instrument. De zes pilot Omgevingsdiensten leren dus niet alleen inhoudelijk van elkaar, maar worden ook gevraagd wat hun mening is over het instrument, het resultaat en de rapportage.

  Vanuit de RUD IJsselland trekt Diederik Stoorvogel, medewerker kwaliteit & innovatie, dit project. Hij zal mogelijk anderen, afhankelijk van het onderwerp, benaderen voor een bijdrage. Hoe dan ook zullen wij eind van dit jaar de ervaringen ook binnen onze RUD delen en nadenken hoe we dit instrument verder kunnen inzetten. Een goede ontwikkeling, die collegiale toets. Door van elkaar te leren in een 'veilige omgeving' worden we allemaal beter, en daar draait het toch om.... 

 • Samenwerken

  Samenwerken

  Om overzicht te behouden in complexe vraagstukken en organisaties moet je ordenen. Ordening helpt je om de verbanden te zien en helpt om enige slagkracht te organiseren.

  Maar, er zijn ook nadelen. Een belangrijk nadeel is dat je 'van binnen naar buiten' gaan redeneren. Met andere woorden, je stelt niet meer het vraagstuk waarvoor je staat centraal, maar de organisatie die het moet realiseren. We zien dit onder meer bij het vraagstuk van fysieke veiligheid. Veel uitvoeringstaken op dat vlak zijn belegd bij de Veiligheidsregio, de GGD en de RUD. ieder gaat met zijn eigen bestuursopdracht en wettelijke taak vol energie aan de slag. En dat gaat best goed in onze regio, maar kan beslist ook beter. Deze vraag hebben de 3 organisaties zich ook gesteld en we zijn op zoek, vanuit de inhoud, om deze samenwerking daadwerkelijk, praktisch en 'van onderen op' vorm te geven. Denk daarbij aan samenwerking bij calamiteiten, samenwerking in het primair proces (VTH), samenwerking bij bedrijfsvoering en samenwerking bij ICT, maar er is zeker nog veel meer.

  Hetzelfde fenomeen doet zich binnen de gemeentelijke/provinciale overheid voor op de domeinen bouwen, RO, natuur en Milieu. Er zijn heel veel wetten, heel veel organisaties belast met de uitvoering daarvan en deze organisaties zijn bovendien fors gesegmenteerd op de taakvelden. De komst van de Omgevingswet in 2018 moet hier verandering in brengen. Niet de kaders (wetten, beleid, organisatie) zijn meer alles bepalend, maar de vraag wat maatschappelijk gewenst en bestuurlijk mogelijk te maken is wordt centraal gesteld. Dit zonder daarbij alle wettelijke normen overboord te gooien - kan ook niet - en zonder de rechtszekerheid aan te tasten. Dat vraagt veel van onze organisaties de komende tijd en wat het voor ons als RUD betekent is ook nog ongewis.

  Hoe dan ook is meer samenwerken en ontschotten met elkaar en binnen onze eigen organisatie(s) nodig om de komende jaren een betekenisvolle bijdrage buiten te kunnen leveren als overheid, en dat is wel ons bestaansrecht. De organisatieontwikkeling die de RUD nu doormaakt naar Gemeenschappelijke Regeling anticipeert hier actief op, een mooi toekomstperspectief om 'samen aan te werken'.

 • Nieuw in 2016!

  Nieuw in 2016!

  De eerste werkweek zit er al weer bijna op als ik dit blog schrijf. Ik hoop dat iedereen de afgelopen weken een fijne tijd gehad heeft en nieuwe energie heeft opgedaan voor weer een enerverend jaar dat voor ons ligt.

  In dat jaar zijn we als RUD IJsselland meteen goed van start gegaan. Het MeldPunt Milieu en de Milieuwachtdienst zijn vanaf nu operationeel. Dat betekent dat bij grootschalige bedrijfsgerelateerde klachten of calamiteiten altijd deskundigheid beschikbaar en inzetbaar is. 9 collega's draaien bij toerbeurt deze dienst. Wij doen dit als RUD voor de 11 gemeenten in IJsselland en voor de provincie. Dat houdt tevens in dat ook klachten/meldingen van provinciale in Twente (voorlopig) door ons afgehandeld zullen worden. Over deze nieuwe dienst zal via de gemeenten/provincie uitgebreid met onze inwoners en bedrijven worden gecommuniceerd. Het nieuwe telefoonnummer 0570-568007 staat daarin natuurlijk centraal met een duidelijke boodschap wat wanneer aan hen gemeld kan worden. Vanaf deze plaats wens ik de de medewerkers van de Milieuwachtdienst veel succes toe!

  Natuurlijk is er nog veel meer nieuws en is de tijd die voor ons ligt ook spannend als het gaat om de vorming van onze nieuwe RUD organisatie. Op de medewerkersmiddag a.s. dinsdag gaan we hierover meer vertellen en met elkaar in gesprek. Heb je je daarom nog niet opgegeven voor de medewerkersmiddag van dinsdag 12 januari a.s. doe dat dan alsnog!   

 • ICT, omdat het moet....

  ICT, omdat het moet....

  ICT is een thema dat in elke (nieuwe) organisatie hoog op de agenda staat. Anno 2015 kun je niet meer zonder. Maar, het op poten krijgen hiervan kost heel veel tijd, energie en geld. En, als je het doet moet je het in 1 keer goed doen.

  De afgelopen 3 jaar hebben we met z'n allen gewerkt aan een goede basis. Welke eisen stellen we aan ons systeem vanuit het perspectief van de klant, de medewerker, het bestuur en het management? Daarbij mag je dromen, maar komt ook op enig moment weer het realisme naar boven. Het was een proces van 2 stappen vooruit en anderhalve stap terug. Maar, uiteindelijk hebben 'we', de RUD, de 11 gemeenten en de provincie, elkaar gevonden op een gezamenlijk programma van eisen. Dit betekent dat we de komende tijd, nadat we de aanbesteding hebben gedaan, over kunnen naar een nieuw en gezamenlijk systeem.

  Daarbij is het geen droom dat alle medewerkers binnen het taakveld milieu in 1 ICT-omgeving plaats en tijd onafhankelijk gaan werken. Een must om onze huidige en toekomstige manier van werken efficient te kunnen faciliteren. Ik hoop dat we eind volgend jaar met de implementatie kunnen gaan beginnen. Voor die tijd moet er nog veel werk worden verzet. Standaardiseren van processen, vullen van het systeem met betrouwbare data, aansluiten op andere relevante systemen, opleiding, etc. Maar, voor het moment is een belangrijke stap genomen.

  Voor de collega's binnen bouwen, RO en Natuur is het nog even afwachten. Door een groot deel van de partners is de stevige intentie uitgesproken dit na het bovengeschetste milieutraject ook snel op te pakken, we houden jullie op de hoogte daarvan.

  ICT omdat het moet.... Nu moeten we investeren voor straks. Om straks die zo gewenste stap naar een professionele gezamenlijke werkomgeving te kunnen maken. Daar gaan we toch voor ?!?!?!?!?  

 • 2015, 2016, 2017, 2018 en verder

  2015, 2016, 2017, 2018 en verder

  De tijd vliegt voorbij, 2015 is alweer bezig aan haar laatste dagen. Ons werkveld zit in een maalstroom van ontwikkelingen waarbij het onze opgave is om de goede koers uit te zetten en te behouden. Denk hierbij aan de VTH-wet, de nieuwe Omgevingswet, de kwaliteitscriteria VTH en de privatisering van de bouwregelgeving. En deze ontwikkelingen houden geen rekening met kalenderjaren, het is een continu proces. Kalenderjaren zijn vaak alleen van belang als het gaat om mijlpalen, en onze eerste mijlpaal is 1 januari 2018.

  Daarom is het goed om elkaar regelmatig te zien en te spreken. Want hoewel er veel in Den Haag en Brussel bepaalt wordt is er zeker ruimte om hier in de provincie keuzes te maken. Keuzes die primair gaan over de inhoud van ons werk. Waar leggen we de prioriteiten, hoe pakken we het aan en welk resultaat willen we bereiken? De laatste hand wordt nu gelegd aan het Jaarplan 2016 waarin veel terug te vinden is hierover.

  In de ronde die ik nu maak langs de vestigingen krijg ik veel vragen over de nieuwe organisatie, de 'Gemeenschappelijke Regeling RUD IJsselland' die binnen 2 jaar volledig operationeel moet zijn. Wat gaat dit voor mij betekenen? Kan ik hetzelfde werk blijven doen? Waar ga ik werken? Vragen die begrijpelijk zijn, maar nu nog niet te beantwoord kunnen worden. De rode draad uit deze ronde wordt ingebracht in het proces en op 12 januari a.s. staat het ook prominent op het programma van de medewerkersdag. Daar willen we jullie bijpraten over de koers die gevolgd wordt, het proces en de planning. En natuurlijk is er ruimte voor discussie en suggesties, graag zelfs! Het wordt hoe dan ook 'onze' organisatie!

  Houd dus de nieuwsbrief en de communicatie over het proces goed in de gaten en wees er bij als we er met elkaar over in gesprek gaan! Tot snel!

 • De Website

  De Website

  Het vak van vergunningverlener of handhaver is best ingewikkeld. Zo moet je kennis hebben van techniek, wetgeving, regels en procedures. Maar bovenal moet je de juiste competenties hebben om 1 op 1 effectief te kunnen communiceren met de eigenaar van een bedrijf of een klager. Zonder de juiste kennis en vaardigheden op dit terrein kom je in ons werk niet ver meer.

  Naast persoonlijke contacten, heel belangrijk, moeten we vanuit de RUD als 'organisatie' ook effectief communiceren. Een heel belangrijk medium daarbij is onze website. De huidige site is al een aantal jaren oud en voldoet op vele punten niet meer. Zo blijkt dat 4 van de 6 buttons op de startpagina alleen te werken als je ingelogd bent. Zo voel je je als burger niet écht welkom toch? Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de content toch wel wat mager wordt gevonden, weinig interessant en bovendien niet altijd actueel is. Kortom, tijd voor iets nieuws!

  Nu is dat laatste geen kwestie van 'even' opschudden van het bed. Immers, onze positie in het bestuurlijk landschap in IJsselland is best complex. De 'eigenaren' van de RUD, de 11 gemeenten en de Provincie, zijn het primaire aanspreekpunt. Echter, de kennis zit bij de RUD. De opgave is dus om niet een te hoog profiel te hebben, maar tegelijkertijd wel goed vindbaar te zijn. En als je gevonden bent ook de vraag effectief op te kunnen pakken.
  Tegelijkertijd moet voor bepaalde functies - zoals beveiligde informatieuitwisseling, smoelenboek en vergaderstukken - het Intranet wel in de lucht blijven, maar minder prominent zichtbaar op de homepage.

  Met ondersteuning van een extern bureau - @JOUW uit Zwolle -  zijn we inmiddels een flink eind op weg. Rond de jaarwisseling hopen we een frisse nieuwe start te maken met een website die bij de tijd is en ons voor nu en in de toekomst positioneert als deskundige organisatie op het gebied van milieu/bouw vergunningverlening en handhaving.

 • Volgende stap

  Volgende stap

  Organisaties met een publieke taak, zoals onze onze RUD, zijn bijna permanent onderwerp van onderzoek en evaluatie. Niets mis mee, zo lang wij maar ons werk kunnen blijven doen, focus houden op onze maatschappelijke missie en het daarbij steeds beetje beter gaan doen.

  Op 22 september is de wet VTH aangenomen in de Tweede Kamer, als resultante van een aantal onderzoeken en evaluaties. Dat betekent voor onze netwerk-RUD dat we onze juridische basis zullen moeten herzien en tegelijkertijd onze verbeterpunten, versterken van de sturingskracht en een robuustere bedrijfsvoering, zullen moeten realiseren. We worden daarbij een zogenaamde 'Gemeenschappelijke Regeling'. In dit kader gaat het te ver om in te gaan op de betekenis hiervan. Relevanter is het om met elkaar te benoemen welke waardevolle elementen en ervaringen we mee willen nemen naar deze nieuwe organisatie. Je kunt hierbij denken aan de werkwijze (lokaal), de (borging van) deskundigheid, de bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen, kansen voor medewerkers, kosten, etc.

  Gelukkig beginnen we dus niet van nul af aan. Onze organisatie bestaat al 3 jaar en heeft in die tijd veel kennis en ervaring opgebouwd. De essentie is dus om door te ontwikkelen, verbeterpunten waar we op gewezen zijn op te pakken, maar met behoud van het goede!

  Dat wordt ons vertrekpunt voor de komende tijd. Binnenkort spreken we elkaar vast hierover. Heb je nu alvast vragen, mail me via pj.van.zanten@rudijsselland.nl. Tot snel!

 • Bijzonder land!

  Bijzonder land!

  Gisteren mocht ik op uitnodiging van collega's van het Waterschap Groot Salland een bijzondere lezing geven. Het Waterschap helpt in het zuiden van Afrika in Botswana, Swaziland en Zuid-Afrika bij de opbouw van Waterschappen. Deze week zijn een aantal experts te gast in Zwolle en omgeving om te zien en te horen hoe wij hier met waterbeheer en waterkwaliteit omgaan en hoe er samengewerkt wordt met relevante partners. En, voor dat laatste is de RUD IJsselland natuurlijk wel in beeld, mooi!

  Met de focus op vergunningverlening en toezicht is de institutionele en wettelijke ontwikkeling van de RUD toegelicht. We komen best van ver denk je dan tijdens je verhaal, maar we hebben ook nog een lange weg te gaan! Je kunt ook zeggen dat wij de lat hoog leggen.... Feit is dat de samenwerking tussen Groot Salland en de RUD prima is. Natuurlijk krijg je de vraag waarom deze niet 'geformaliseerd' is of waarom 'water' separaat van alle andere milieucompartimenten behandeld lijkt te worden, maar de oorzaken daarvan kennen we en daar gaan we op een goede manier mee om.

  Een nuttige discussie ontspon zich dus die beslist 'tweerichtingsverkeer' was. Wij krijgen van buitenstaanders, in mijn ogen terecht, onder meer te horen dat er nog wel wat te winnen is als het gaat om integraliteit en verminderen van complexiteit als het gaat om de uitvoering van VTH-taken. Anderzijds kunnen wij bogen op de kracht van samenwerking die niet altijd geinstitutionaliseerd en/of gebureaucratiseerd hoeft te zijn, gewoon praktisch doen! Dat geeft kansen om de uitdagingen waarvoor we staan met vertrouwen, maar ook met ambitie, tegemoet te treden. Concreet gaat het hierbij om implementeren van de kwaliteitscriteria (inclusief opleiding), een nieuwe ICT-infrastructuur, de VTH-wet en straks de nieuwe Omgevingswet.

  Mijn conclusie is dat je momenten en gelegenheden als dit moet aangrijpen met twee handen. En je kwetsbaar en vragend moet durven opstellen. Dat leidt tot waardevolle nieuwe inzichten die je aangereikt worden door collega's vanuit een ander land en met een andere achtergrond. Dat helpt je als individu en organisatie om je werk telkens beter en met meer plezier te kunnen doen. Keimpe Sinnema van Groot Salland, dank voor de gelegenheid dus en graag gedaan!

 • Het is en blijft van alle tijden

  Het is en blijft van alle tijden

  De zomer van 2015 zal de boeken ingaan als een warme, ja zelfs hete zomer! En dan heb ik het niet alleen over de tropische temperaturen die gemeten en gevoeld werden, maar dan heb ik het ook over ons vak. Vergunningen verlenen en toezicht op de naleving daarvan is een publieke taak die je serieus moet nemen en veel kennis vraagt. Kennis van de bedrijven, processen en producten, kennis van de grote bouwprojecten, kunnen inschatten van de risico's als alles volgens plan gaat, maar ook als er plots een ongeval plaatsvindt.

  En mis ging het! In het Nederlandse Alphen aan den Rijn storrtte een brugdeel neer op een aantal woningen. Een wonder dat er geen slachtoffers vielen. In de Chinese havenstad Tianjin zijn er helaas wel een groot aantal slachtoffers te betreuren. Een enorme explosie vaagde letterlijk een groot deel van het havengebied weg. Beide (grote) incidenten lijken onvergelijkbaar en zijn dat in vele opzichten ook. Toch zijn er een aantal zaken waar je wel een parallel ziet.

  Allereerst constateren we dat de eigenaren/zakelijk betrokkenen natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid dragen als het gaat om de veiligheid. Daarop worden ze ook aangesproken. Maar, de overheid heeft als 'bevoegd gezag' natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Ze moet de belangen van alle betrokkenen, inclusief omwonenden dus, afwegen tegen alle andere, vooral economische, belangen en bescherming bieden. Voor dat laatste, bescherming bieden, gebruikt de overheid onder meer vergunningverlening en toezicht als instrument. Zet je deze op professionele manier en met slagkracht in dan zijn veel risico's tot op acceptabel niveau te beperken, niet alle! Knaag je met betrekking hierop te veel aan de ambitie dan nemen de risico's toe.

  En na elk incident, groot of klein, laait de discussie over de professionaliteit en de slagkracht van VTH weer op. In Alphen zou de overheid onvoldoende dicht op de vergunningverlening voor het plaatsen van het brugdeel hebben gezeten en had het gezien de risico's de omliggende woningen bij het te plaatsen brugdeel preventief moeten ontruimen, zo luidden de eerste commentaren van de 'experts'. In China zou de brandweer verkeerde blusmiddelen hebben gebruikt en daarmee de brand eerder verergerd dan beperkt hebben. We zullen de uitkomst van de onderzoeken verder afwachten en kijken wat we er van kunnen leren.

  Hoe dan ook kunnen we nu al concluderen dat ons vak er toe doet. Vergunningverlening en toezicht op de naleving daarvan is een serieuze zaak die het risico op ongevallen moet beperken en als ze gebeuren bij moet dragen aan een effectieve bestrijding van de gevolgen. Dat is waar onze professionaliteit zich op moet richten, ongeacht de uitkomsten van alle onderzoeken. Vandaag, morgen, volgende week of volgend jaar kan er ook iets in onze omgeving gebeuren. Laten we ons, samen met onze partners, inzetten om dat te voorkomen!